บัญชีและภาษี

ขอบเขตของงานบริการด้านบัญชีและภาษีมีดังนี้

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษี และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษีฯ เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

จัดทำรายงานภาษี พร้อมทั้งนำส่งแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร

- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรายเดือน
ภ.ง.ด.1 (สำหรับพนักงาน)
ภ.ง.ด.3 (สำหรับบุคคลธรรมดา)
ภ.ง.ด.53 (สำหรับนิติบุคคล)
ภ.ง.ด.54 (สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ)
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน
ภ.พ.30 (สำหรับผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ภ.พ.36 (สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ)

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษี และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี

จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

จัดทำงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน

จัดทำงบการเงินรายปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

จัดทำรายงานพร้อมทั้งนำส่งแบบแสดงรายการภาษีครึ่งปี และประจำปี

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
ภ.ง.ด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
ภ.ง.ด.1ก สรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปี
สบช 3 แบบนำส่งงบการเงิน
บอจ 5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่สรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี มีบริการเข้าพบและให้คำชี้แจงต่อกรมสรรพากร

อัตราค่าบริการ  :  ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน  ประเภทของธุรกิจ  และจำนวนเอกสารของกิจการ  ประกอบกับความยากง่ายในการจัดทำ และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการต้องการ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on google
Google+