บริการจัดทำเงินเดือน

บริการจัดทำเงินเดือน

Payroll Outsourcing Services

ลดต้นทุน

ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากค่าจ้างและสวัสดิการ ต่างๆ ของพนักงาน

ประหยัดเวลา

ลดเวลาในการทำงาน ของฝ่ายบุคคล และสามารถ นำเวลาไปพัฒนางาน ส่วนอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ถูกต้องแม่นยำ

ด้วยความเป็นมืออาชีพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย งานที่ลูกค้าได้รับจึง มีความถูกต้องครบถ้วน

รักษาความลับ

การบริการของเราสร้างขึ้น พร้อมกับความเชื่อมั่น การรักษาความลับถึง เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

งานบริการจัดทำเงินเดือน

(Payroll Outsourcing Services)

         คือ การให้บริการทำเงินเดือนพนักงานที่ครอบคลุมตั้งแต่คำนวณเงินเดือน ประสานทางด้านธนาคาร ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรมคำนวณที่แม่นยำและมีการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ผลลัพธ์ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุงและส่งมอบงานสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

รูปแบบบริการ

  • ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงานบริการจัดทำเงินเดือนตามเงื่อนไขขององค์กรและกฎหมายแรงงาน
  • ปฏิบัติงานบริการจัดทำเงินเดือนตามคำนิยามจรรยาบรรณมาตรฐานสากล และยึดถือแผนทำงานที่ได้ตกลงร่วมกัน

รายเดือน

คำนวณเงินเดือนพนักงาน

สรุปการจ่ายเงินเดือนแต่ละบุคคล

สรุปยอดรวมของแต่ละหน่วยงาน

จัดทำและนำส่งรายละเอียดเงินเดือนพนักงานสำหรับธนาคาร

จัดทำ Slip เงินเดือน

จัดทำและนำส่งแบบภาษี ภ.ง.ด.1 ต่อกรมสรรพากรในรูปแบบอินเทอร์เน็ต

จัดทำรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนำส่งบริษัทจัดการกองทุน

จัดทำและนำส่งส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน (สปส.1-10) ในรูปแบบอินเทอร์เน็ต

รายปี

จัดทำรายงานเงินสมทบกองทุนทดแทน

จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก ต่อกรมสรรพากรในรูปแบบเอกสารหรือแผ่นข้อมูล

จัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ.ที่จ่าย (50ทวิ) ของพนักงานแต่ละคน

เพิ่มเติม

แจ้งชื่อพนักงานเข้า-ออกประกันสังคม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on google
Google+